Görǝli ol mah yüzün, başıma yüz sövda düşǝr

Görəli ol mah yüzün, başıma yüz sövda düşər
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiGörǝli ol mah yüzün, başıma yüz sövda düşǝr,
Rüxlǝrin manǝndi ancaq bir güli-hǝmra düşǝr.

Ey könül, ǝql ǝhli isǝn, sevmǝ xublar yüzini,
Xubların dǝrdinǝ ancaq bu dili-şeyda düşǝr.

Ey sǝnǝm, xublar içindǝ sǝn düşübsǝn sǝrfǝraz,
Eylǝ kim, bağ içrǝ rǝna sǝrvi-xoş bala düşǝr.

Heyf ola çeşmini cana, nǝrgizǝ nisbǝt qılım,
Xansı nǝrgiz gözlǝrintǝk mǝstü hǝm şǝhla düşǝr?

Necǝ olmasın Xǝtai eşq ilǝn divanǝ kim,
Könlünǝ hǝrdǝm sǝnintǝk bir pǝrisima düşǝr.