Gedәr (Cəfərqulu xan Nəva)

Gedәr
Müəllif: Cəfərqulu xan Nəva
Qasım bəy Zakirə

Qasım bәy, adәtdir, xan qulluğuna
Bir kәs atlı gәlsә, piyada gedәr,
Mәn deyilәm, alәmdә var, eldә var,
Belә cüzi işlәr arada gedәr.

Burada bir başmaq olub zәrәrin,
Qәlәm alıb yazdın zәmmin bu dәrin,
Zalım, yoxdur mәgәr sәnin xәbәrin,
O dәrdәn kim, alәm fәsada gedәr?

İndi belә görmә Adıgözәli,
Sәndәn qıvraq idi onun әzәli.
Hәr zaman ki, durub yola düzәli,
Yenә bәdov atdan ziyada gedәr.

Gәdә, saf azıbdır әmәlin sәnin,
Mәdәnisәn tәqәllübün, fitnәnin.
Sәn neçün bilmәzsәn, bağlı gәlәnin
Ayağı açılıb piyada gedәr?!

Oğlan, lap çıxıbsan sәn әndazәdәn,
Neylәr, hәlә gedәcәksәn yazәdәn,
Köhnә oğurlandı, tikәr tazәdәn,
Bir adam yollaram ustadә, gedәr.