Nә eşq olaydı, nә aşiq, nә hüsni-dilbәr olaydı

Nә eşq olaydı, nә aşiq, nә hüsni-dilbәr olaydı
Müəllif: Əbülhəsən Raci

Nә eşq olaydı, nә aşiq, nә hüsni-dilbәr olaydı,
Nә ayinә, nә sәfa, ey könül, nә cövhәr olaydı.
 
Nә nazü qәmzә, nә qәncü dәlalü[1] nә işvә,
Nә әczü labe[2], nә xunabi-dideyi-tәr olaydı.
  
Nә zülf olaydı, nә ariz, nә xәtt olaydı, nә xal,
Nә müşk olaydı, nә mәcmәr, nә udü әnbәr olaydı.
 
Nә hüsn olaydı, nә könlüm, nә dәstә-dәstә bu zülf,
Nә şәh, nә mülk, nә bu fövc-fövc lәşgәr olaydı.
 
Nә әbruyi-xәm olaydı, nә çeşm, nә müjgan,
Nә tiğ olaydı, nә cәllad, nә bu xәncәr olaydı.
 
Әzәl nә nәşә olaydı, sora nә rәnci-xumar,
Nә tiyşi-vәsl, nә әnduhi-hicri-dilbәr olaydı.
 
Nә öldürәydi xәtin gәlcәk üzdә üşşaqi,
Mәsih tәk nә lәbi-lәli-ruhpәrvәr olaydı.
 
Nә yalvaraydı rәqibә bu payәdә üşşaq,
Vә nә bu mәrtәbә mәşuqәlәr sitәmgәr olaydı.
 
Nә şur olaydı, nә bülbül, nә gül olaydı, nә xar,
Nә lütfi-baği-baharü nә cövri-sәrsәr olaydı.
           
Nә dil olaydı, nә qamәt, nә qәlb olaydı, nә rux,
Nә şәmi-şölә, nә pәrvanә, nә sәmәndәr olaydı.
 
Nә gül, nә әtr, nә şümşad olaydı, nә şanә,
Nә zülf olaydı, nә mәşşatә, nә bu zivәr olaydı.
 
Nә şәrhә-şәrhә olaydı bu sinә tiğinlә,
Nә şәrhi-dәftәri-dәrdü bәla, nә müztәr olaydı.
 
Cәfayi-yar ilә üşşaq incimәz, ey kaş,
Nә sәndә mümkün o, mәndә nә bu, müyәssәr olaydı.
 
Nә hicr olaydı, nә giryә, nә künci-qәm, nә bu ah,
Nә abü atәşü xakü hәva müxәmmәr olaydı.
 
Nә tifl olaydı, nә mәktәb, nә dәrs olaydı, nә elm,
Rümuzi-eşq nә dillәrdә böylә әzbәr olaydı.
 
Nә kuyi-yarı qoyub xәlq edәydi meyli-behişt,
Nә şeyx olaydı, nә mәscid, nә vәzi-mәnbәr olaydı.
 
Nә dil olaydı, nә didә, nә әşki-xunalud,
Nә kan olaydı, nә dәrya, nә lәlü gövhәr olaydı.
 
Nә ictinab, nә tövbә olaydı, nә pәrhiz,
Şikәsti-tövbә nә peymandan füzuntәr olaydı.
 
Mәzaqi-Raci nә şirin olaydı, nә beylә tәlx,
Nә hicr zәhri-hәlahil, nә vәsl şәkkәr olaydı.
 

QeydlərRedaktə

  1. Qәncü dәlal--ikisi dә nazü işvә mәzmunundadır.
  2. Labe--söz, laf.