Rüxlǝrin müshǝf, nigara, qaşların mehrablǝr

Rüxlərin müshəf, nigara, qaşların mehrablər
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiRüxlǝrin müshǝf, nigara, qaşların mehrablǝr,
Baxdım, ol yüzdǝn mana fǝth oldu yüz min bablǝr.

Zǝrrǝ ikǝn gün tǝki alǝmdǝ mǝşhur olmuşam,
Ta mǝnǝ düşdi sǝnin mehri-rüxindǝn tablǝr.

Gǝr sǝnün yüzün degül aşiqlǝr üçün qiblǝgah,
Bǝs nǝdǝn oldu hilali qaşların mehrablǝr?

Ta sǝnin zülfi-rüxünyi görmişǝm hǝr sübhü şam,
Gecǝ-gündüz giryǝdǝn gǝlmǝz gözümǝ xablǝr.

Çini-zülfin bǝndinǝ düşdü Xǝtai xǝstǝ dil,
Şǝrbǝti-lǝlindir anǝ qǝnd ilǝ innablǝr.