Roşǝn yüzün ki, zülfin olubdur niqab ona

Roşən yüzün ki, zülfin olubdur niqab ona
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiRoşǝn yüzün ki, zülfin olubdur niqab ona,
Nisbǝtdir ǝbr içindǝ mǝhü afitab ona.

Eşqin sǝnin ki, mǝxzǝni-gǝnci-ilahidir,
Andan durur ki, mǝskǝn olubdur xǝrab ona.

Eşqin nǝdir cahanda sǝnin, ey pǝrisifǝt,
Heyran durur fǝlǝkdǝ gǝzǝn mahtab ona.

Uyğudǝ gözlǝrim necǝ görsün cǝmalını,
Eşqindǝ çünki gǝlmǝdi bir zǝrrǝ xab ona.

Aşiqdurur yanağına zülfin Xǝtai tǝk,
Andan düşǝr bu vǝchilǝ bu piçü tab ona.