Vikimənbə:Stil kitabçası

Məqaləyə kateqoriyanın əlavə olunmasıRedaktə

Vikimənbədə məqalələrə kateqoriyaların artırılması olduqca vacibdir. Bu axtarışı daha da asandlaşdırır. Kateqoriyanın əlavə olunması üçün məqalənin məzmunundan sonra boş sətir buraxılır və ikiqat kvadrat mötərizələrin arasında "Kateqoriya:" sözü yazılır və ondan sonra məqalənin hansı kateqoriyaya aid olduğunu göstərilir. Məsələn [[Kateqoriya:Şəxslər]], [[Kateqoriya:İnformatika]] və ya [[Kateqoriya:Tarix]]. Məqalə avtomatik olaraq həmin kateqoriyalardakı siyahıya daxil edilmiş olur.


Məqaləyə intervikilərin əlavə olunmasıRedaktə