Ya ilahi, istǝrǝm sǝndǝn bu ǝnami mana

Ya ilahi, istərəm səndən bu ənami amana
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiYa ilahi, istǝrǝm sǝndǝn bu ǝnami mana,
Edǝsǝn hǝmdǝm kim, ol sǝrvi-gülǝndamı mana.

Şol büti-namehriban hǝrgiz mǝni yad etmǝdi,
Bir mǝhǝbbǝt qılmadı axır sǝrǝncamı mana.

Cövri-hicran çǝkdiyimdǝn qalmayıbdır taqǝtim.
Ya nǝsib etsin nolaydı sǝbrü aramı mana.

Könlüm aldın bitǝkǝllüf, canımı almaqdurur,
Güldürür eşqindǝ dayim hasilin ami mana.

Keçdi ömrün ey Xǝtai, uş bu zaye dünyada,
Şol vǝfasız dilbǝridǝn vermǝdi kami mana.