İki alǝmdǝ sultandır qǝlǝndǝr

İki aləmdə sultandır qələndər
Müəllif: Şah İsmayıl Xətaiİki alǝmdǝ sultandır qǝlǝndǝr,
Qǝdim küfrü imandır qǝlǝndǝr.

Qǝlǝndǝrdir hǝqiqǝt sirri-kovneyn,
Əmiri-hǝyyi fǝrmandır qǝlǝndǝr.

Qǝlǝndǝr Mustafavü Mürtǝzadır,
Zǝhi cism ilǝ hǝm candır qǝlǝndǝr.

Cahan içindǝ sǝr tapa bürhǝnǝ,
Şahin eşqinǝ qurbandır qǝlǝndǝr.

Müsafirlǝr ki, mǝsti-candı hǝqdǝn,
Vüsali-şahǝ mehmandır qǝlǝndǝr.

Cǝhanın darini buldu gǝda buş,
Əcayib ǝhli-imandır qǝlǝndǝr.

Keç indi şöhrǝti-alǝm göründü,
Hesaba cümlǝ ehsandır qǝlǝndǝr.

Vilayǝt Kǝbǝsin açdı Xǝtai,
Qulami-şahi-mǝrdandır qǝlǝndǝr.