A bivəfa
Müəllif: Aşıq Ələsgər
Mənbə: Aşıq sənəti / Aşıq poeziyası: Qoşma

A bivəfa, a bimürvət, nainsaf,
Keçən günlər heç yadına gəlməzmi?!
Yoxsa unudubsan əhd-peymanı,
Leyli Məcnununu yada salmazmı?!

Ayrılıq bizlərə oldu müqərrəm,
Hicrandan ciyərim bağladı vərəm.
Quldan xəta gələr, ağadan kərəm,
Məşuq aşiqinə kərəm qılmazmı?!

Ələsgərəm, düşdüm eldən avara,
Axtardım, dərdimə olmadı çara.
Bir iyidin əli yetməsə yara,
Qocalıb, başına küllər olmazmı?!