Bir xəbər gətir

Bir xəbər gətir
Müəllif: Aşıq Nəcəf Daşkəndli

Könül quşu, uç get Vətən elinə,
Mənə o ellərdən bir xəbər gətir.
Yetir əhvalımı nər igidlərə,
Qasımı, Ziyadı bir təhər gətir.

Görsən nələr çəkir uğursuz ana,
Deginən: ömürü getdi bədfəna.
Qoy düşmən gülləsi dəyməsin mana,
Daşkənddən içməyə bir zəhər gətir.

Nəcəf bilmir harda qaldı Gülüstan,
Şəmsəddin, Şəmistan, Mikayıl, Astan.
İsmayıl körpəydi çıxmadı yasdan,
Xudam, sən üzünə xoş səhər gətir!

Mənbə Redaktə