Bizim ol dilrüba cananǝmizdir

Bizim ol dilrüba cananəmizdir
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiBizim ol dilrüba cananǝmizdir,
Mǝgǝr ol can degil, cana, nǝmizdir?

Yanarmǝn şǝmi-ruyin hǝsrǝtindǝn,
Demǝzsǝn, ol bizim pǝrvanǝmizdir?

Fǝraqindǝn nǝ fikri vardır, ey dust,
Vüsalın hǝr gecǝ mehmanǝmizdir.

Gözün sǝrmǝstdür, boyun sürahi,
Sözün noqlü lǝbin peymanǝmizdir.

Gülǝndǝ dişlǝrin ağzında, ey can,
Sǝdǝf içindǝki dürdanǝmizdir.

Sǝri-zülfin içindǝ danǝ xalın,
Könül quşinǝ damü danǝmizdir.

Dedim: kimdir Xǝtai, bǝndǝnizdǝ?
Dedi: bir aşiqi-divanǝmizdir!