Bu surahi bir dilarami-pǝri nisbǝtlidir

Bu surahi bir dilarami-pəri nisbətlidir
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiBu surahi bir dilarami-pǝri nisbǝtlidir,
Şǝkli bir mǝhbubi-şuxun peykǝri nisbǝtlidir.

Oturur mǝclisdǝ bir zǝrrin külahi-simtǝn,
Asılır zülfi-müsǝlsǝl ǝnbǝri nisbǝtlidir.

Yoxsa, bir şǝhzadeyi-zǝrrin kǝmǝrdir, pürxütut,
Ol kǝmǝr üstǝ ǝliflǝr xǝncǝri nisbǝtlidir.

Tǝxti-simin üstǝ oturmuş Süleyman hökm üçün,
Əldǝ bir zǝrrin ǝyağ ǝngüştǝri nisbǝtlidir.

Hǝr tǝrǝfdǝn görünür yüzündǝ yüzlü surǝti,
Filmǝsǝl ayineyi-Iskǝndǝri nisbǝtlidir.

Sidqilǝn bel bağlamış, durmuş fütuhi rǝzm üçün,
Ğazilǝr yanında anun lǝşgǝri nisbǝtlidir.

Hövzi-cǝnnǝtdir cǝvahirdǝn tökülmüş rövzǝdǝn,
Sǝlsǝbil içindǝ abi-kövsǝri nisbǝtlidir.

Yoxsa, doğmuş arǝdǝ bir afitabi-şǝmi-bǝzm,
Çeşmi-mǝrdum anǝ hǝr su müştǝri nisbǝtlidir.

Bǝzl edǝr bǝzmin Xǝtai abi-kövsǝrdǝn müdam,
Şahi-mǝrdanǝ Əlinin Qǝnbǝri nisbǝtlidir.