Dilbǝra, eşqin tǝnimdǝ sevgili candır mana

Dilbarə, eşqin tənimdə sevgili candır mana
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiDilbǝra, eşqin tǝnimdǝ sevgili candır mana,
Pǝrtövi-mehri-rüxun xurşidi-tabandır mana.

Dǝrdi-hicrindǝn sǝnin hǝrgiz şikayǝt qılmazam,
Heç ǝlac etmǝn tǝlǝb, neyçün ki, dǝrmandır mana.

Asitanın xakini vermǝn cǝmii-alǝmǝ,
Hǝr ayağın torpağı mülki-Süleymandır mana.

Ta cǝmalın müshǝfin gördüm, ǝya nuri-ilah,
Zikri-eşqin dildǝ daim, virdi-Qurandır mana.

Ey Xǝtai, xubların cövri vǝfadır aşiqǝ,
Firqǝti, hicri nigarın lütfü ehsandır mana.