Dilbǝra, mehrin ǝzǝldǝn sidqilǝ canımda var

Dilbəra, mehrin əzəldən sidqilə canımda var
Müəllif: Şah İsmayıl Xətai


Dilbǝra, mehrin ǝzǝldǝn sidqilǝ canımda var,
Ondan özgǝ kimsǝ yoxdur, hǝm bilür pǝrvǝrdigar.

Bu fǝna darindǝ ǝhli-zövqilǝn qılgil sǝfa,
Mülkü malü tǝxtü cah olmaz cahanda payidar.

Sayeyi-qǝddindǝ gǝrçi yer yüzü buldu şǝrǝf,
Sayibani-rüfǝtindǝn nöh fǝlǝk dutmuş qǝrar.

Gǝlmǝmişdir sǝn tǝki alǝmdǝ, ey sultani-hüsn,
Sahibi-fǝzlü kǝmalü izzǝti-baiftixar.

Arif isǝn qoymagil ǝldǝn hǝqiqǝt mǝnzilin,
Aqil isǝn dünyǝyi-ğǝddarǝ vermǝ ixtiyar.

Nǝzmi-ǝşarın Xǝtai, hǝr biri dürdanǝdir,
Söylǝgil ta şahların guşindǝ olsun guşivar.