Dilbǝra, sǝncǝliyǝn billah ki, yarım yox durur

Dilbəra, səncəliyən billah ki, yarım yox durur
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiDilbǝra, sǝncǝliyǝn billah ki, yarım yox durur,
Bir saat sǝnsiz mǝnim sǝbri qǝrarım yox durur.

Düşmüşǝm eşqin ğǝminǝ, yet mǝnim fǝryadıma,
Sǝndǝn özgǝ hiç kimsǝ ğǝmküsarım yox durur.

Ayrılıq, billah! Sorman mǝn sǝni ey dilrüba,
Ta tǝmami sevmişǝm, busü kǝnarım yox durur.

Gǝr mǝni öldürsǝlǝr, sǝn eylǝ bilgil, ey nigar,
Bu mǝhǝbbǝt ǝtǝgin ǝldǝn qoyarım yox durur.

Aqil aydır: ey Xǝtai, ixtiyar ǝldǝn qoma,
Aşiqǝm bir dǝrd ǝlindǝ ixtiyarım yox durur!