Eşqiniz cana, bu könlüm tǝxtinǝ sultan durur

Eşqiniz cana, bu könlüm təxtinə sultan durur
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiEşqiniz cana, bu könlüm tǝxtinǝ sultan durur,
Bu vücudum mülkinǝ xeyli xǝyalın can durur.

Ta görübmǝn hüsnini, ey göhǝri-yekta sǝnǝm,
Bir gözüm Qülzim misali, bir gözüm Ümman durur.

Ruzi-şǝb bǝs kim, qılur, bülbül fǝğanü zarlıq,
Ta gülüstanda yüzüntǝk bir güli-xǝndan durur.

Əhli-taǝt, bǝski zikr eylǝr sifati-hüsnini,
Bildi ki, yüzün sifati ayǝti-Quran durur.

Dünyanın varu yoxundan ey Xǝtai, ğǝm yemǝ,
Saxlayan daim sǝni şol sayeyi-sübhan durur.