Ey konul, uyma gel, ol turreyi-tərrarlərə

Ey konul, uyma gel, ol turreyi-tərrarlərə
Müəllif: Mir Həmzə Nigari
Mənbə: XIX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası, Bakı, "Şərq-Qərb", 2005.

Ey konul, uyma gel, ol turreyi-tərrarlərə
Bəndəlik etmə Məsihi kimi zunnarlərə.
 
Yıqar, əlbəttə yıqar, axiri bərbad eylər,
Versən, ər mənzifi-şəhin şahi əğyarlərə.
 
Cəkəlim badeyi-səba, tutalım cam ətəyin,
Can fəda eyləyəlim məsti-qədəhxarlərə.
 
Soylə, ey peyki-səba, hali-pərişanımızı,
Nə deyir sultanımız, binəva nacarlərə.
 
Əcəba, varmı əsrarə xəbərdar, deyin,
Beylə kim, carə olurmu bu giriftarlərə?
 
Neycun iftadələrin halını sormaz, neycun,
İltifat eyləməz ol xəsteyi-didarlərə?!
 
Necə ah eyləyəyim, Miri-Nigari, konlum
Mubtəladır ləbi mul, arizi gulnarlərə.