Eylǝdim bünyad ǝvvǝl bǝndǝ ǝz nami-xuda

Eylədim bünyad əvvəl bəndə az nami-xuda
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiEylǝdim bünyad ǝvvǝl bǝndǝ ǝz nami-xuda,
Ol yaratmış sǝrvǝri-mǝrdan Əliyyül-Mürtǝza.

Aciz olma ey könül, münkir gǝrǝkmǝz ǝhli-dil,
Hǝqtǝala buyruğudur mur ǝlindǝ ǝjdaha.

Eylǝ sultandır ki, yoxdur mislü hǝm hǝmta ona,
Buyruğundan kim, onun çıxmaz şǝhü mirü gǝda.

Kim ki, hǝqqǝ münkir oldu qoy cǝzasıdır onun,
Zǝrrǝcǝ rǝhm etmǝgil sǝn ta kim, ol halın duya.

İt rǝqiblǝr tǝnǝ edǝrsǝ Xǝtai, hǝqqǝ sal,
Olma qǝmgin kim, sana qıldığını hǝqdǝn tapa.