Fǝlǝknin gǝrdişindǝn dadü fǝryad

Fələknin gərdişindən dadü fəryad
Müəllif: Şah İsmayıl Xətai


Fǝlǝknin gǝrdişindǝn dadü fǝryad,
Mǝni ayırdı sǝndǝn dadü fǝryad.

Mǝni yardan ayırdı bu zǝmanǝ,
Zǝmanǝ gǝrdişindǝn dadü fǝryad.

Mǝnim iki cǝhanım sevgili şah,
Sǝni sevmǝkdiyindǝn dadü fǝryad!

Yaxam yırtım gedim ǝğyar ǝlindǝn,
Bu rǝhmi yox dilindǝn dadü fǝryad.

Necǝ biçarǝvü büryan olubdur,
Xǝtai, yar ǝlindǝn dadü fǝryad!