Görsəydim
Müəllif: Sarı Aşıq
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005. ISBN 9952-418-41-5

 
Gedərdi sinəmdən bu daği-həsrət,
Əgər sənin camalını görsəydim.
Əyilibən qəddim dönməzdi yaya,
İki əbrü hilalmı görsəydim.

Dolanım başma, qibleyi-hacət,
Qurban olum sana, ey sərvqamət,
Qumru kimi bağlayardım itaət,
Sənin nazik nihalmı görsəydim.

Hicranm əlindən yetmişəm cana,
Nə deyim dərdimi, gəlməz bəyana,
Baxmaram cənnətdə huri, qılmana,
Bircə ləhzə vüsalını görsəydim.

Kəbəyi-kuyindi Aşiqə merac,
Dərgahi-vəslinə tapılmaz əlac,
Səhrayi-xütəndən alardım, xərac,
Süzgün çeşmi-qəzalmı2 görsəydim.