Hǝr zaman kim, qarşuma ol dilbǝri-mǝhru gǝlür

Hər zaman kim, qarşuma ol dilbəri-məhru gəlür
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiHǝr zaman kim, qarşuma ol dilbǝri-mǝhru gǝlür,
Canimǝ bir od düşür, bu dilimǝ yahu gǝlür.

Sinǝmi qarşu tutaram, kuyinǝ ol dilbǝrin,
Sağınuram dǝmbǝdǝm Veysi-Qǝrindǝn bu gǝlür.

Hǝsrǝtindǝn dilbǝrin düşdüm Sǝrǝndib kuhinǝ.
Aşiqi-dilxǝstǝni hǝrdǝm sorur ahu gǝlür.

Canımı qurban qalardım, yoluna ol dilbǝrin,
Ol zǝmandan kim, deyǝrlǝr ol büti-mǝhru gǝlür.

Ey Xǝtai, sǝn vücudin cuyini pak eylǝ gǝl,
Çünki, pak olsa ona sǝrçeşmǝdǝn bir su gǝlür.