Hǝsrǝtindǝn dilbǝra, qaldı du çeşmim xabsiz

Həsrətindən dilbəra, qaldı du çeşmim xabsiz
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiHǝsrǝtindǝn dilbǝra, qaldı du çeşmim xabsiz,
Eylǝ kim yulduzlar olur gecǝ göydǝ xabsiz.

Ta sǝdǝf ağzında yarın görmüşǝm dür dişlǝrin,
Eşq bǝhrindǝ könül ol mǝnidǝn ğǝrqabsiz.

Zülmǝti-hicranda qaldım bir mǝdǝd qıl halimǝ,
Ey pǝrişǝn, çünki rüxsar ilǝ siz mǝhtabsiz.

Əhli-hǝq qapından özgǝ heç yerǝ qılmaz sücud,
Ey sǝnǝm, çün daima aşiqlǝrǝ mehrabsiz.

Bu Xǝtainin vücudi oldu nurindǝn zühur,
İki alǝm zǝrrǝdir, xurşidi-alǝmtabsiz.