Hali-dilimni bǝndǝdǝn ol yarǝ söylǝniz

Hali-dilimni bəndədən ol yarə söyləniz
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiHali-dilimni bǝndǝdǝn ol yarǝ söylǝniz,
Hicr oxu bağrımı necǝ bir yarǝ, söylǝniz.

Əhvalimi sorarsa mǝnim ol cǝfalı yar,
Zarü nǝzarü xǝstǝvü avarǝ, söylǝniz.

Gülgün yanağların ğǝmü cövrü cǝfalǝri,
Qıldı hǝvalǝ bağrımı yüz xarǝ, söylǝniz.

Çox möhnǝtü cǝfanızı çǝkdim, vǝfa xanı?
Ğǝm hǝddǝn ötdü, dilbǝri-ğǝmxarǝ, söylǝniz.

Sǝhrayǝ saldı ahuyi-çeşmin Xǝtaini,
Ol buyi-zülfi, nafeyi-tatarǝ söylǝniz.

Qǝbai fǝqrü Fǝnadır qümaşi-faxirimiz,
Ğǝriqi-badeyi (ğǝmdir) libasi-zahirimiz.

Qapunda nola mǝhü mehrǝ baş ǝgmǝz isǝm,
Fǝrazi-künküreyi ǝrşdir şǝha, yerimiz.

Xudayǝ şükr, ǝcǝb rahǝtü sǝfamız var,
Bir oldi dust ğǝmindǝn dǝrunü zahirimiz.

Ğubar dǝhri-dǝnidǝn kǝdǝrpǝzir olmaz,
İmarǝt eylǝdi lütfin, şikǝstǝ xatirimiz.

Nola tökǝrsǝm eşikindǝ, ǝşk xun alud.
Xǝtai, simüzǝrǝ meyl edǝr ǝkabirimiz.