Hicrani-yar eylədi halu dilim xərab

Hicrani-yar eylədi halu dilim xərab
Müəllif: Mir Möhsün Nəvvab
Mənbə: XIX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası, Bakı, "Şərq-Qərb", 2005.

Hicrani-yar eylədi halu dilim xərab,
Suzi-dərunim etdi cahan əhlini kəbab.

Könlüm quşunu gör, necə puriztirabdır,
Ol dami-zulfi-ənbərə düşmüş məgər uqab?

Dərdi-fəraqinlə tökər əşk gözlərim,
Mirab nə etdi boylə ki, təqdir edər gulab?

Zahid məni o mahivəş eşqində mən edər,
Pabənd olur o xalu xətti görsə şeyxu şəab.

Et bərkənar zülfünü ol ruyi-mahdan,
Ta infəal eyləyə bir goydə afitab.

Bir qəmzə ilə cilvəgər ol mahvəşlərə,
Ta munfəil olub - deyə, ya "ləyutə"ni turab.

Nəvvabi-zarə eşq yolu munhərif olub,
Nuri-ruxunlə gostər ona bir rahi-səvab.