Mǝnim yolumda yektalǝr gǝrǝkdir

Mənim yolumda yektalər gərəkdir
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiMǝnim yolumda yektalǝr gǝrǝkdir,
Dini, imanı yǝğmalar gǝrǝkdir.

Mǝnimtǝk gövhǝri nadan nǝ bilsin,
Mǝni bilmǝyǝ danalar gǝrǝkdir.

Nǝ bilsin mǝni hǝr bir başı gözli
Könül gözündǝ binalǝr gǝrǝkdir.

Mǝn olman dǝymǝ fikr ilǝn müyǝssǝr.
Mǝnǝ bir incǝ sövdalar gǝrǝkdir.

Mǝnǝm sultan Xǝtai Heydǝr oğlu,
Mǝnim yolumda ğovğalar gǝrǝkdir.