Mənim pisliyimə danışmış xacə

Mənim pisliyimə danışmış xacə
Müəllif: Xaqani Şirvani
Tərcümə edən:Maarif Soltan
Mənbə: Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri. Bakı, "Lider nəşriyyat", 2004.

Mənim pisliyimə danışmış xacə,
Onun pisliyini demərəm, inan!
O, məni pisləyir on cürə, lakin,
On cür təriflərəm onu hər zaman.
Nə desəm, min dəfə artıqdır xacə,
Nə desə, min dəfə artığam ondan.