Nədəndi (Ağdabanlı Qurban)

Nədəndi
Müəllif: Ağdabanlı Qurban
Mənbə: Seçmə aşıq şeirləri. 3 cilddə. I cild (az). DGTYB (2011). Orijinal mənbədən 2016-04-01 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-11.

Tuti dilli, gül əndamlı canalan,
Götürmürsən o yaşmağı, nədəndi?
Gözlərin gözümə baxır mehriban,
Qaşların qəsd eylər, yağı, nədəndi?

Könül mail oldu sən kimi cana,
Camalın bənzəyir mahi-təbana.
Eşqin atəşinə yanır pərvana,
Gəzdirirsən bu çırağı, nədəndi?

Göz yaşımdan xidmətinə bir namə,
Dedim yazım şərhi gəlmir tamama.
Sədrin üstə bəslədiyin şamama,
Gərdəndə zülflərin tağı nədəndi?

Yoxsulam yanında varı görəndə,
Xəstəyəm bağında narı görəndə.
Tərlan iqbalında sarı görəndə,
Könlüm olur qəm otağı, nədəndi?

Qurban, bu dünyada gözəl çoxdu, çox,
Hər birindən dəyib sinənə min ox.
Sızıldar yaralar, eylərəm ox-ox!
Demirsən sinənin dağı nədəndi?..