Olmadı mümkün edim halımı cananə ərz

Olmadı mümkün edim halımı cananə ərz
Müəllif: Əbülqasim Nəbati


Olmadı mümkün edim halımı cananə ərz,
Mur nə qism eyləsin şahi-Süleymanə ərz.

Tab ola gər aşiqə yar üzün görməyə,
Şəm’ə edər hər gecə dərdini pərvanə ərz.

Surəti-divar tək olmasa gər lalü məhv,
Dərdin edər yarına aşiqi-divanə ərz.

Badi-səba, fəsli-gül gülşənə etsən xuram,
Hali-pərişanım et sünbülü reyhanə ərz.

Şə’şəeyi-arizin aldı gözümdən şüa’,
Qoymadı halım edim ol məhi-tabanə ərz.

Çahi-məzəllətdə bənd Bijən olub müstəmənd,
Halın onun kim edə Rüstəmi-dastanə ərz?

Gərdişi-çərxi-fələk olmasa kamımca gər,
Dərdi-dilim eylərəm şahi-Xorasanə ərz.

Mətləi-şəmsi-züha, məzhəri-nuri-hüda,
Fəxri-dili-Mürtəza, mənbəi-ürfanə ərz.

Səhmi-şəbi-tardən olma, Nəbati, məxuf,
Dadi-dilin etgilən sureyi-Imranə ərz.