Wikimedia Commonsda
Quran ilə əlaqədar müxtəlif fayllar var.

SurələrRedaktə

 1. Fatihə surəsi
 2. Bəqərə surəsi
 3. Ali-İmran surəsi
 4. Nisa surəsi
 5. Maidə surəsi
 6. Ənam ‏ surəsi
 7. Əraf surəsi
 8. Ənfal ‏ surəsi
 9. Tövbə surəsi
 10. Yunus surəsi
 11. Hud surəsi
 12. Yusif surəsi
 13. Rəd surəsi
 14. İbrahim ‏ surəsi
 15. Hicr surəsi
 16. Nəhl surəsi
 17. İsra surəsi
 18. Kəhf ‏ surəsi
 19. Məryəm surəsi
 20. Taha ‏ surəsi
 21. Ənbiya surəsi
 22. Həcc ‏ surəsi
 23. Muminun surəsi
 24. Nur surəsi
 25. Furqan ‏ surəsi
 26. Şuəra surəsi
 27. Nəml ‏ surəsi
 28. Qəsəs ‏ surəsi
 29. Ənkəbut ‏ surəsi
 30. Rum ‏surəsi
 31. Loğman ‏surəsi
 32. Səcdə surəsi
 33. Əhzab ‏ surəsi
 34. Səba surəsi
 35. Fatir surəsi
 36. Yasin surəsi
 37. Saffat ‏ surəsi
 38. Sad surəsi
 39. Zumər surəsi
 40. Mumin surəsi
 41. Fussilət ‏ surəsi
 42. Şura surəsi
 43. Zuxruf ‏ surəsi
 44. Duxan ‏ surəsi
 45. Casiyə surəsi
 46. Əhqaf ‏ surəsi
 47. Məhəmməd surəsi
 48. Fəth surəsi
 49. Hucurat surəsi ‏
 50. Qaf surəsi
 51. Zariyat surəsi
 52. Tur surəsi
 53. Nəcm surəsi
 54. Qəmər surəsi
 55. Rəhman surəsi ‏
 56. Vaqiə surəsi
 57. Hədid surəsi
 58. Mucadələ surəsi
 59. Həşr surəsi
 60. Mumtəhinə surəsi
 61. Səff ‏ surəsi
 62. Cumuə surəsi
 63. Munafiqun ‏ surəsi
 64. Təğabun surəsi
 65. Talaq surəsi‏
 66. Təhrim surəsi
 67. Mulk surəsi
 68. Nun surəsi
 69. Haqqə surəsi
 70. Məaric surəsi
 71. Nuh surəsi
 72. Cinn surəsi
 73. Muzzəmmil‏ surəsi
 74. Muddəssir surəsi
 75. Qiyamə surəsi
 76. ‏İnsan surəsi
 77. Mursəlat surəsi
 78. Nəbə surəsi
 79. Naziat ‏ surəsi
 80. Əbəsə ‏ surəsi
 81. Təkvir surəsi
 82. İnfitar surəsi
 83. Mutəffifin surəsi
 84. İnşiqaq ‏ surəsi
 85. Buruc ‏ surəsi
 86. Tariq surəsi
 87. Əla surəsi
 88. Ğaşiyə surəsi
 89. Fəcr surəsi
 90. Bələd surəsi
 91. Şəms ‏ surəsi
 92. Leyl ‏ surəsi
 93. Zuha ‏ surəsi
 94. İnşirah surəsi
 95. Tin surəsi
 96. Ələq surəsi
 97. Qədr surəsi
 98. Bəyyinə surəsi
 99. Zilzal surəsi
 100. Adiyat ‏surəsi
 101. Qariə surəsi
 102. Təkasur surəsi
 103. Əsr surəsi
 104. Huməzə surəsi
 105. Fil surəsi
 106. Qureyş surəsi‏
 107. Maun‏ surəsi
 108. Kovsər surəsi
 109. Kafirun surəsi
 110. Nəsr surəsi
 111. Əbu Ləhəb surəsi
 112. İxlas surəsi
 113. Fələq surəsi
 114. Nas surəsi

İstinadlarRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə

  Quran haqqında Vikipediyada məqalə var.