Səthi-cahan gülüstana dönübdür

Səthi-cahan gülüstana dönübdür
Müəllif: Mir Möhsün Nəvvab
Mənbə: Əli Umud oğlu Əliyev. Qarabağ ədəbi mühiti və Mir Möhsün Nəvvab. (Monoqrafiya). ADPU-nəş. Bakı-2016.

Xələt geyib zümrüddən ağaclar,
Ciçəklərdən boynun əyib budaqlar,
Şəbnəm düşüb təzələnib yarpaqlar,
Səthi-cahan gülüstana dönübdür.

Yelpəkləyir badü-bahar üzlərin,
Xumarlanıb yumur nərgiz gözlərin,
Şəkər kimi şirin edir gözlərin,
Səthi-cahan gülüstana dönübdür.