Taki rüxsarindǝn ǝrrǝhman ǝlǝl-ǝrş-istiva

Taki rüsxaindən ərrəhman ələş-ərş-istiva
Müəllif: Şah İsmayıl XətaiTaki rüxsarindǝn ǝrrǝhman ǝlǝl-ǝrş-istiva,
Hǝm anın şǝnindǝ münzǝl ayǝti-şǝmsül-züha.

Sureyi-Tahavü Yasinü tǝbarǝk hüsnünǝ,
Gör nǝ tǝzim eylǝmişdir hǝq taala rǝbbǝna.

Münfǝildir, tǝlǝtindǝn dǝr fǝlǝk, xurşidü mah,
Şol cǝhǝtdǝn kim, yüzün-nurindǝn almışdır ziya.

Valehü sǝrkǝştǝdir alǝmdǝ ǝhli-mǝrifǝt,
Vǝchinǝ ey gövhǝri-pakizǝyi-ǝrzü sǝma.

Bu Xǝtaidǝn inayǝt kǝsmǝ, ey şahi-kǝrǝm,
Canǝ yetmişdir cǝfadǝn lütf edib qılgil vǝfa.