Şeyx Sənan (1914)
Müəllif: Hüseyn Cavid
Dörd pərdədə faciə. "“Şeyx Sən’an” mövqu-tamaşaya qonulduğu zaman ikinci pərdənin birinci səhnəsi ilə ikinci səhnəsi bir yerdə təmsil edilir. Üçüncü pərdənin ikinci səhnəsi ilə sondakı ilavə isə bütün-bütünə atılır." - H.C.


Wikipedia logo Şeyx Sənan (dram) haqqında Vikipediyada məqalə var.

ƏŞXAS
Şeyx Kəbir – fəzilət və irfanilə, irşad və ictihadilə məşhur, ağsaqal və nurani bir mürşid.
Şeyx Əbuzər – Şeyx Kəbirin ailəsinə məhrəm, ev işlərinə nəzarət edər bir ixtiyar.
Zəhra – Şeyx Kəbirin qızı.
Əzra – Zəhranın rəfiqəsi, Şeyx Əbuzərin qızı.
Şeyx Sən’an – otuz yaşında, xoşsima bir tələbə.
Şeyx Hadi
Ş e y x S ə d r a – Şeyx Sən’anın yaqın arqadaşları. Əbülüla
Şeyx Mərvan – təkgözlü, orta yaşlı bir şəxs.
Şeyx Nəim – Şeyx Mərvanın məsləkdaşı.
Şeyx Əbülləhyə orta yaşlı, iki zahidməslək arqadaş. Fəqət Əbdülləhyə Şeyx Cəfər nin saqalı aşırı dərəcədə uzundur.
Oğuz – iki gürbüz dəliqanlı
Özdəmir – iki gürbüz dəliqanlı
Dərviş – nurani bir ixtiyar.
İki kor ərəb, dəvəçi, mələklər, sair şeyxlər və müridlər.
Xumar (Tamara) – olduqca gözəl və mə’sum ruhlu bir gürcü qızı.
Nina – Xumarın rəfiqəsi.
Anton – şıq dəliqanlı.
Simon – şıq dəliqanlı.
P l a t o n – Xumarın babası.
Serğo – Platonun xidmətçisi.
Papas – sağlam vücudlu, mühib simalı bir keşiş.
S a i r d ə l i q a n l ı l a r , q ı z l a r və ço c u q l a r ...
Ş e y x l ə r və m ü r i d l ə r – ərəb qiyafətində; gürcülər isə əski gürcü qiyafətindədirlər.

MündəricatRedaktə