Afət (1906-1909)
Müəllif: Hüseyn Cavid
Dörd pərdədə faciə. İlk dəfə 1922-ci ildə səhnəyə qoyulmuşdur.


ƏŞXAS
A f ə t – 33 yaşında, şux, füsunkar bir qadın.
Ö z d ə m i r – 45 yaşında, Afətin əri, mühərrir.
A l a g ö z – 18 yaşında, onun qızı, narin vücudlu və solğun.
Ə r t o ğ r u l – 30 yaşında, sadə qiyafətli, pərişan saçlı mühərrir.
Y a v u z – 30 yaşında, Ərtoğrulun arqadaşı... müəllim.
İ l c a y – 50 yaşında, Ərtoğrulun anası.
X a n d ə m i r – 53 yaşında, Ərtoğrulun dayısı... pensneli, çatal saqallı, maarif
müdiri.
A l t u n s a ç – 22 yaşında, Xandəmirin qızı... şıq, xudkam və məğrur.
D o k t o r Q a r a t a y – 35 yaşında, gözəl və qurnaz.
O q t a y – 28 yaşında, ciddi və səmimi... doktor.
Q a p l a n – 30 yaşında - zabitlər
Q o r q m a z – 22 yaşında - zabitlər
X i d m ə t ç i və sairə...

MündəricatRedaktə