Disambig.svg Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Maral (1913)
Müəllif: Hüseyn Cavid
Dörd pərdədə faciə.


ƏŞXAS
T u r x a n b ə y – Ortaboylu, şişmanca bir mülkədar, milli qiyafətdə, 48 yaşında.
M a r a l – Turxan bəyin hərəmi; həssas, narin vücudlu, əsmər bənizli bir qızcığaz, 16 yaşında.
Cəmil bəy – Turxan bəyin oğlu. Zəif əndamlı bir gənc, 27 yaşında.
Bəypolad – Yücə boylu, qartal baqışlı bir texnik (mühəndis), milli (dağıstanlı) qiyafətində, 45 yaşında.
S ə l t ə n ə t – Bəypoladın həmşirəsi, əski dağıstanlı qiyafətində, 42 yaşında.
H u m a y – Bəypoladın həmşirəzadəsi... Olduqca gözəl və mə’lumatlı bir qız, 22 yaşında.
N a d i r bəy – Dava vəkili, 36 yaşında.
Ç i n g i z b ə y – Topçu alayına mənsub bir zabit, 32 yaşında.
A r s l a n b ə y – Turxan bəyin əqrəbasından; gözəl simalı, mirasxor bir bəyzadə;
milli qiyafətdə, 25 yaşında.
Q a z ı – Əbus çöhrəli bir ixtiyar, 70 yaşında.
D o k t o r – Orta yaşlı bir rus.
A ş ı q S u l t a n – Haqq aşığı; köylü qiyafətində.
N a z l ı – Eyi ruhlu, dindar bir qadın, əski qiyafətdə.
B a y r a m – Turxan bəyin xidmətçisi, 30 yaşında.
C a v a n b i r l ə z g i – Bəypoladın xidmətçisi.

MündəricatRedaktə